Jak zlepšit výkon týmu pomocí týmové kreativity?

jak zlepšit výkon týmu pomocí týmové kreativity

Často se ptáme, jak zlepšit výkon týmu. Koho do něj vybrat, jak motivovat. A někdy při tom zapomeneme, že bychom mohli využít kreativitu.

Kreativita, inovace a efektivní využívání znalostí hrají důležitou roli v podnikatelském prostředí.  Jsou symbolem úspěchu i rozvoje, a často jsou spojovány s příslibem zachování či zlepšení konkurenční pozice na trhu. A právě proto, ve „věku kreativity“, se kreativní myšlení stává jedním z nejčastějších požadavků v praxi – podniky usilují o optimální využití kreativity, inovací a znalostí, bez ohledu na jejich velikost a odvětví, ve kterém působí.

Proč a kdy je tvorba nápadů důležitá?

Kreativita je základním kamenem a prvním krokem k inovaci. Je nezbytná pro získání konkurenční výhody, realizaci strategie, zvyšuje soutěživost, sebedůvěru a iniciativu členů organizace.  Taky přispívá k lepším vztahům v organizaci a uvolněné atmosféře, která podporuje komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.[1]

Právě proto je kreativita v současné době předmětem mnoha výzkumů, které se snaží nalézt a prozkoumat metody, jak zvyšovat kreativitu a využít ji v posílení pracovního výkonu. Většinou se ale jedná o výzkumy, zabývající se individuální nebo organizační kreativitou, zatímco týmová kreativita je často opomíjena.

Výzkumy, které se daným tématem zabývají, kladou důraz na faktory, jež přispívají k rozvoji kreativity a inovace na týmové úrovni.  Jedná se o:

  1. kooperativní styl vedení – který stimuluje motivaci členů týmu;
  2. soudržnost mezi členy – heterogenní tým je ideální pro generování nápadů, zatímco homogenní tým dokáže lépe zajistit hladkou implementaci nápadů;
  3. délka existence týmu – výzkumy prokazují, že týmy fungující krátce jsou tvořivější;
  4. struktura týmu – organické vnitřní struktury se dokáží lépe vypořádat s novými problémy.[2]

Jak zvýšit výkon týmu?

Náš mozek tvoří dvě mozkové hemisféry, pravá a levá. Každá z nich se specializuje na vykonávání různých kognitivních funkcí a mozková kúra dělí úkoly do dvou skupin; úkoly levé hemisféry a úkoly pravé hemisféry.

Během školního vzdělávacího systému jsou rozvíjeny zejména kognitivní funkce, jež jsou řízeny levou hemisférou, která je sídlem logiky, řeči a vůle. Prostřednictvím levé hemisféry zpracováváme fakta, data, čísla, dokážeme provádět matematické operace – tyto činnosti označujeme jako akademické, intelektuální či podnikatelské.

Naopak pravá mozková hemisféra, která je v rámci vzdělávání značně opomíjena, je zapojena vždy, když využíváme naši fantazii a tvořivost. Dokážeme díky ní vnímat obrazy, schémata, barvy a rytmus hudby. Je sídlem emocí a smyslového vnímání. Kognitivní činnosti řadící se pod řízení pravé hemisféry jsou označovány jako umělecké, kreativní či intuitivní.

Jak zlepšit výkon týmu pomocí skupinové kreativity

Obrázek 1 – Úkoly levé a pravé hemisféry[3]

Tajná zbraň?

Intuice, empatie, kreativní a syntetické myšlení patří ke klíčovým podnikatelským dovednostem. Častým problémem je, že většina z nás má pravou mozkovou hemisféru značně zakrnělou. Pro organizace je však zásadní, aby se zaměstnanci rozvíjeli právě v těchto schopnostech. Proto úspěšné organizace mají tajnou zbraň. Jakou, ptáte se? Při myšlení využívají celý mozek. Pokud dokážete zkombinovat analytické myšlení vycházející z dat, řízené levou hemisférou, s nelineárním myšlením pravé hemisféry mozku, dá se říct, že máte vyhráno, dostane se Vám totiž komplexnímu pochopení daného problému a nalezení lepšího řešení.

Tento nový přístup přináší hned několik přínosů. Nejvíce jistě oceníte:

  1. přívětivější pracovní prostředí – ve kterém je podporováno kreativní a inovativní myšlení a díky tomu vznikají opravdu kvalitní nápady;
  2. silnější týmový výkon – a to díky pochopení toho, jak lidé jednají a pracují;
  3. vyšší výkony organizace ­- pokud její členové spolupracují jednotně.

Jak zapojit obě mozkové hemisféry?

Chcete získat výše uvedené přínosy zapojení obou mozkových hemisfér při přemýšlení vašich zaměstnanců?

Zaveďte ve Vašich projektech nové kreativní techniky, které trénují a rozvíjí pravou hemisféru. Odprostěte se od racionálního myšlení levé mozkové hemisféry při řešení komplikovaných úkolů, zkuste použít např. brainstorming či metodu náhodných asociací pro podporu nápadů na základě pravé hemisféry. Další vhodné techniky jsou teambuildingová cvičení, zavedení tzv. relaxačních zón v pracovní prostředí nebo socializování zaměstnanců v čase obědů.

Vyzkoušejte také namalovat fádní bílé stěny jasnými barvami, nebo na ně umístit kreativitu podporující nástěnné malby.

A co je možná úplně nejdůležitější? Vybudujte si takové pracovní prostředí, ve kterém budou podporovány myšlenky nejrůznějšího rázu a nekonvenční myšlení vedoucí k rozvoji obou hemisfér zaměstnanců.[4]

Pozor si však dejte na správné použití těchto metod. Použití brainstormingu bez správných znalostí všech úskalí a podmínek vztahujících se pro daný tým vede nejenom ke vzniku nekreativních a neproduktivních řešení, ale může se také jednat o velkou ztrátu času či vést až k neúspěchu projektů.

Pokud je Váš čas drahý, nebojte se obrátit na nás. Pro rozvoj týmové kreativity můžeme doporučit například workshop na kreativní techniky. Rádi ho pro vás zorganizujeme, v případě zájmu nás kontaktujte.

Informační zdroje

[1] 4.1.4 Jak podpořit a uvolnit tvorbu nápadů: Příručka inovací. Innosupport [online]. 2009 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z:http://www.innosupport.net/index.php?id=7&L=8.

[2] FRANKOVÁ, Emilie. Kreativita a inovace v organizaci. Grada Publishing as, 2011. s. 121

[3]JAK PRACUJE NÁŠ MOZEK?. ROXOLANA [online]. 2015 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z:http://www.roxolana.cz/mozek-a-jeho-hemisfery-prava-leva.php.

[4] JENNINGS, Debra. Use Your Whole Brain: Leveraging Right-Brained Thinking in a Left-Brained World.Projectsmart.co.uk [online]. 2014 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.projectsmart.co.uk/use-your-whole-brain-leveraging-right-brained-thinking-in-a-left-brained-world.php.

Klára Seitlová

Další články

Leave a Comment