Příčiny neúspěchu při realizaci projektů

Příčiny neúspěchu projektů

Neúspěch projektů se obecně nejčastěji měří podle trojího imperativu, což jsou náklady, kvalita a čas. Mezi hlavní příčiny neúspěchu projektů se řadí především špatně využité metody projektového řízení a selhání lidského kapitálu. Zkrátka ne vždy stačí perfektně ovládat teorii, když ji nedokážeme náležitě využít.  V dnešní době je čím dál větším problémem komunikace mezi lidmi, potažmo mezi členy týmu, což „jde ruku v ruce“ i se špatnou identifikací týmových pracovníků s cíli projektu.

Tento článek prezentuje výzkumy, které se zabývají problematikou neúspěchu projektového managementu. Jedná se o projekty, které byly zrealizovány v posledních několika letech v České republice a v zahraničí a přinášejí zajímavá data o projektovém řízení. Hlavním cílem je poukázat na to, jak by měl vypadat úspěšný projekt a jaké jsou nejčastější příčiny neúspěchu u projektů.

Zabýváme-li se příčinami neúspěchu projektového managementu, je nutno si nejprve vymezit, jakých klíčových faktorů je třeba dosáhnout pro to, aby byl projekt úspěšný.

Společnost pro projektové řízení v ČR hovoří o tzv. trojimperativucíl, rozpočet, harmonogram. Tedy, že pro úspěšnost projektu je zásadní:

 • dosažení stanoveného cíle,
 • dodržení rozpočtu,
 • nepřekročení časového harmonogramu.

Z průzkumu stavu projektového řízení v ČR 2012 vyplynulo, že u všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentům.

Nejčastější příčiny nedosažení cílů, překračování rozpočtů a termínů:

 1. V oblasti lidských zdrojů:
 • nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v projektovém týmu
 • přílišná vytíženost členů projektového týmu
 • nezastupitelnost
 • významná fluktuace pracovníků
 1. V dalších oblastech:
 • změny v průběhu realizace projektu (změny zadání, priorit či neschopnost řešit změny)
 • nedodržování stanovených procesů či chybně nastavené procesy
 • nejasné zadání, nereálné cíle
 • nedostatečná předprojektová fáze – žádná či nedostatečná studie proveditelnosti, nedostatečné zmapování prostředí
 • nedostatečná komunikace v rámci týmu i navenek

Společnost EY (dříve Ernst & Young) zpracovává pravidelně průzkum řízení projektů v ČR a SR. K dispozici jsou ke srovnání výsledky z roku 2012, 2013 a nejnověji z roku 2015.

Hlavním důvodem neúspěchu zůstává, stejně jako v roce 2013, „změna rozsahu projektu kvůli špatnému vymezení projektu“ (50%).  Oproti roku 2013 byl výrazně častěji uváděn důvod „nedostatečné řízení rizik a řešení problémů“ (30%). Co je zajímavé, tak v porovnání s rokem 2012 je novou, často uváděnou příčinou neúspěchu „nedostatečné personální zabezpečení projektu a koordinace projektového týmu“ (31 % v roce 2013 oproti 23 % v roce 2012).

V časopise „Pulse of the Profession“, vydávaným PMI – Institutem projektového řízení, vychází každoročně zpráva o nových trendech v oblasti řízení projektů.

Zpráva z roku 2015 například uvádí, že průměrná úspěšnost projektů činí 64 %, přičemž autoři výzkumu považují projekt za neúspěšný, není-li nalezen nejlepší způsob jeho řešení.  Pro úspěšnost projektu je zásadní pochopení kdo jsou zákazníci (stakeholdeři) projektu, a co od projektu očekávají. Jejich očekávání musí být naplněna. V případě, že stakeholdeři projektů nemají specifická očekávání, je na manažerovi, aby jejich očekávání ovlivnil a následně dokázal usměrnit. Jinými slovy, zásadní je právě komunikace a práce s lidmi.

Nejčastější příčiny neúspěšnosti projektového řízení (dle Pulse of the Profession):

 • Změna hlavních priorit organizace (40%)
 • Sběr nesprávných požadavků (38 %)
 • Změna projektových cílů (35%)
 • Příležitosti a rizika nejsou definovány (30%)
 • Nedostatečná komunikace (30%)
 • Nesprávně stanovený cíl projektu (30%)

Další zajímavý výzkum- „Project Failure Case Studies and Suggestion“ popisuje tři různé případové studie. Jedná se o projekty, které čelily selhání. Konkrétně jde o plynárenskou společnost British Petroleum, automobilovou společnost Chrysler a Fiat a kontroverzní stavební projekt Millennium Dome. Studie se zabývají identifikací příčin neúspěchu projektů a stanovením doporučeními, jak se těmto příčinám vyhnout. Jako neúspěšný projekt je zde opět považován takový projekt, který překročil stanovený rozpočet, časový harmonogram, nebo projekt, v jehož průběhu byl pozměněn rozsah projektu.

Klíčové příčiny selhání projektu (dle Project Failure Case Studies and Suggestion):

 • Nedostatečný top management – top managament musí zajistit, aby všechny osoby byly aktivně zapojeny do projektu, pokud tomu tak není, projekt je odsouzen k neúspěchu.
 • Nejasné cíle projektu – organizace často realizují více projektů zároveň, členové týmu pracují na více projektech, jsou zavaleni prací a nejsou tedy schopni se plně koncentrovat na stanovené cíle.
 • Nedodržení rozsahu projektu – dochází k navýšení zdrojů a rozšíření časové osy projekty, s tím i překročení stanoveného rozpočtu.
 • Mezery v komunikaci – většina projektových týmů používá e-mail ke komunikaci o svých projektech a úkolech, veškerá komunikace o projektu, je tedy obsažena v e-mailové schránce každého jednotlivce, takže v případě, že se do projektu připojí nový účastník, nemá k dispozici žádný centrální pohled na historii projektu.
 • Nedostatečný přístup k informacím – je důležité, aby všechny tři úrovně projektového týmu- top management, projektoví manažeři a členové týmu měli přístup ke správným informacím ve správný čas.

Závěrem nezbývá než dodat, že i když můžeme ovládat sebelíp všechny metody a víme naprosto dokonale jak pracovat s tvrdými nástroji, nesmíme nikdy podcenit sílu lidského faktoru. Pokud se nenaučíme pracovat s lidmi, kteří jsou do projektu zainteresováni, velmi pravděpodobně se nám nepodaří dosáhnout požadovaných kritérií úspěšnosti.

Informační zdroje:

ABBASI, N., WAJID, I., IQBAL, Z., ZAFAR, F. (2014). Project Failure Case Studies and Suggestion [online].

Cspr.cz: Projektové řízení v ČR 2012 – zpráva o výsledcích šetření [online].

Ey.com: Průzkum řízení projektů v ČR A SR 2015 [online]. Ey.com: Průzkum řízení projektů v ČR A SR 2013 [online].

Ey.com: Průzkum řízení projektů: firmy i veřejný sektor nejčastěji bojují s restrukturalizací procesů a reorganizací 2012 [online].

Pmi.org (2015). Pulse of the Profession [online].

 

Klára Seitlová

Další články

 • Sebenaplňující se proroctví při vedení týmůSebenaplňující se proroctví při vedení týmů Přestaňte si házet klacky pod nohy a vyvarujte se sebenaplňujícího se proroctví, nebo se ho naučte využívat ve svůj prospěch. A co to vlastně sebenaplňující se proroctví je? Známý […]
 • Co dělat, když nestíhám termínCo dělat, když se blíží deadline [INFOGRAFIKA] 7 otázek, které byste si měli položit, když nestíháte termín Musí to být hotovo do pátku. Deadline je už zítra. Šéf to chce mít odpoledne na stole! Ale co dělat, když to […]

Leave a Comment